Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Strona gwna

 
UniKadr jest równie na Facebooku - 
SPRAWD!
 

DLA KOGO? 

KIEDY WARTO? 
 • Gdy SZUKASZ PRACY, ZMIENIASZ ZAWÓD lub POWRACASZ na rynek pracy
 • Gdy szukasz kierunków ROZWOJU OSOBISTEGO
 • Gdy stoisz przed wyborem CIEKI ZAWODOWEJ (wybór profilu klasy / szkoy / kierunku studów / zawodu
DLACZEGO WARTO? 
 • POKIERUJESZ SWOJ KARIER zawodow wiadomie
 • BDZIESZ PRACOWA przyjemniej i efektywniej
 • WYBIERZESZ PROFIL KLASY / SZKO / KIERUNEK STUDIÓW / ZAWÓD zgodnie ze swoimi moliwociami i zainteresowaniami 

Zadzwo lub napisz!

tel: +48 575 71 73 73     mail: biuro@unikadr.pl 

Sprawd aktualne OFERTY PRACY poniej! 

  

Aktualne oferty pracy 

WRZESIE 2021  

 

Administracja i finanse

Pracownik biurowy (Szczecin) 

Prawnik z jzykiem niemieckim (Szczecin) 

Specjalista ds. rekrutacji (brana IT), (Szczecin)  

Specjalista ds. kadr i pac (Szczecin) 

 Specjalista ds. kadr i pac (okolice Pyrzyc) 

 Koordynator dziau ksigowo - prawnego w kancelarii adwokackiej (Szczecin)  

Specjalista ds. rekrutacji (Szczecin)  

 

Brana budowlana

Inynier robót sanitarnych (Midzyzdroje)  

Majster budowy (Szczecin lub winoujcie, lub Midzyzdroje)

Inynier budowy (Szczecin lub Midzyzdroje) 

 Inynier/majster budowy - budownictwo mieszkaniowe (Midzyzdroje)

Kierownik robót - budownictwo mieszkaniowe (Midzyzdroje)  

Dekarz (Niemcy)  

Zbrojarz/Ciela/Betoniarz (Dania)   

 

Brana morska (offshore/onshore)

 Marynarz/Starszy marynarz (Szczecin lub winoujcie, lub Gdynia) 

Kapitan eglugi krajowej (Szczecin lub winoujcie, lub Gdynia) 

Superintendent techniczny (Gdynia) 

 

Sprzeda i acuch dostaw

Specjalista ds. sprzeday (Szczecin)  

Pracownik ds. obsugi Klienta z jzykiem angielskim (Szczecin)  

Key Account Manager (Szczecin) 

Asystent kupca (okolice Goleniowa) 

Koordynator dziau biura obsugi Klienta (okolice Goleniowa)  

Odbornika na prodej - segment B2B (Praha) 

 Sales specialist - B2B sector (Prague) 

Specjalista ds. sprzeday - sektor B2B (Praga) 

 Key Account Manager (Prague) 

 Key Acccount Manager (Praha) 

 Key Account Manager (Praga) 

Specjalista ds. obsugi Klienta (okolice Goleniowa)  

Przedstawiciel handlowy - vanseller (chemia samochodowa), (województwo dolnolskie) 

Przedstawiciel handlowy - vanseller (chemia samochodowa), (województwo pomorskie)

 

 

 Jeli chcesz pozna moliwoci rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeli jeste zainteresowany konkretn ofert pracy, 

wylij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

 

Ze wzgldu na pandemi rekrutacje prowadzone s zdalnie.

Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

Biuro UniKadr mieci si przy ul. K. Kolumba 86-89 w Szczecinie

(nad Odr vis a vis kadki na Dworcu PKP).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00.

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.pl 
Aktualności
Profesjonalny HR Biznes Partner

Szanowni Pastwo!

 

CROSSTOWN_UNIKADR_0.5.png

Zakoczony zosta projekt "Profesjonalny HR Biznes Partner", realizowany przez UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. W ramach projektu zespó pracowników Unikadr wzi udzia w szkoleniach, które trway 300 godzin, i obejmoway nastpujc tematyk:

 • Business English
 • Zarzdzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation I Practitioner
 • Certyfikowane szkolenia HR - Certified HR Business Partner oraz Certified Compensation and Benefits Professional

Konsultanci UniKadr s.c. zdali pomylnie egzaminy koczce kady z cyklów szkole i uzyskali midzynarodowe certyfikaty HR Businesss Partner (HRBP). Realizacja projektu przyczynia si  do podniesienia kwalifikacji i umiejtnoci pracowników firmy UniKadr, co przekada si na jeszcze bardziej kompleksow i profesjonaln obsug Klientów w zakresie doradztwa HR.

Projekt by wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego – Program Operacyjny Kapita Ludzki.


Doradztwo w Karierze dla osb, ktre chc jeszcze lepiej odnale si na rynku pracy

 • Czy chciaby przygotowa si do rozmowy rekrutacyjnej?
 • Chcesz wyróni swoje CV sporód innych?
 • Przygotowujesz si do assessment center?
 • Jeste menederem? Chcesz jeszcze lepiej funkcjonowa w nowej rzeczywistoci?

Wspópraca z konsultantami-praktykami jest pomocna w: okrelaniu moliwoci zawodowych, zaplanowaniu cieki rozwoju, poznaniu realiów rynkowych w odniesieniu do interesujcych stanowisk i zawodów, w zredagowaniu CV i wyjtkowego listu motywacyjnego, przygotowaniu do rekrutacji, obektywnym spojrzeniu na siebie w kontekcie rynku pracy.

Zapraszamy na Doradztwo w Karierze - szczegóy, termin i cen moesz ustali w sekretariacie biura UniKadr.

Zespó Konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Biuro UniKadr mieci si przy ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie (vis a vis kadki na Dworcu PKP, nad Odr)

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73 lub mailowy biuro@unikadr.pl

 


Nowe szkolenia w 2021 roku roku

Nowe szkolenia w 2021 roku!

Z nowym rokiem UniKadr rozszerza zakres tematyki szkole* o obszar prawny:

1) Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku - procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozlicze podatkowych i ubezpieczenia spoecznego cudzoziemców. Szkolenie jest realizowane w dróch wersjach: dla pocztkujcych oraz dla zaawansowanych.

2) Zasady ogólne realizacji usug transgranicznych w krajach UE oraz EOG, a take realizacji usug w Polsce przez zagraniczne podmioty oraz delegowanie pracowników - aspekty prawne oraz podatkowo-ubezpieczeniowe, w tym równie aspekty dotyczce wiadczenia usug cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG.

3) Rynek niemiecki, austriacki oraz szwajcarski - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników.

4) Rynek krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia - opcjonalnie równie Islandia oraz Finlandia) - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy z uwzgldnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branowych, problematyka delegowania pracowników.

Zakres, program oraz czas trwania szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 91 488 23 27575 717 373 lub biuro@unikadr.pl

 *moliwo uzyskania dofinansowania poprzez Baz Usug Rozwojowych dla MP w wysokoci 50%-80%


Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzib w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Twoje dane osobowe mog by udostpnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usuga doradcza oraz mog by przekazane podmiotom upowanionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe bd przetwarzane przez czas trwania okrelonego lub przyszych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustali, wykona lub obroni powstae w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze dziaania obejmuj podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mog by przetwarzane automatycznie w celu wstpnej selekcji lub dopasowania treci informacji do Twoich preferencji. W przyszoci moemy korzysta z w peni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od pocztku do koca. We waciwych przypadkach poprosimy Ci o zgod na podjcie niektórych lub wszystkich tych dziaa.

5. W sprawach zwizanych z Twoimi danymi osobowymi prosz kontaktowa si z powoanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych oraz do cofnicia zgody w dowolnym momencie poprzez przesanie zgoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobowych.

8. Wyraenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, i Twoja oferta nie zostanie wzita pod uwag przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzib w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Twoje dane osobowe mog by udostpnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usuga doradcza oraz mog by przekazane podmiotom upowanionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe bd przetwarzane przez czas trwania okrelonego lub przyszych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustali, wykona lub obroni powstae w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze dziaania obejmuj podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mog by przetwarzane automatycznie w celu wstpnej selekcji lub dopasowania treci informacji do Twoich preferencji. W przyszoci moemy korzysta z w peni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od pocztku do koca. We waciwych przypadkach poprosimy Ci o zgod na podjcie niektórych lub wszystkich tych dziaa.

5. W sprawach zwizanych z Twoimi danymi osobowymi prosz kontaktowa si z powoanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych oraz do cofnicia zgody w dowolnym momencie poprzez przesanie zgoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobowych.

8. Wyraenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, i Twoja oferta nie zostanie wzita pod uwag przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych
UniKadr s.c.


Wielkanoc 2021

Zdrowych i spokojnych wit Wielkiej Nocy 

yczy zespó konsultantów

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego 

 

 


Wrzesie 2021 Oferty Pracy

Sprawd aktualne oferty pracy

 

Administracja i finanse

Pracownik biurowy (Szczecin)  

Prawnik z jzykiem niemieckim (Szczecin)  

Specjalista ds. rekrutacji (brana IT), (Szczecin) 

Specjalista ds. kadr i pac (Szczecin)  

 Specjalista ds. kadr i pac (okolice Pyrzyc) 

Koordynator dziau ksigowo - prawnego w kancelarii adwokackiej (Szczecin)  

Specjalista ds. rekrutacji (Szczecin)  

 

Brana budowlana

Inynier robót sanitarnych (Midzyzdroje) 

Majster budowy (Szczecin lub winoujcie, lub Midzyzdroje)

Inynier budowy (Szczecin lub Midzyzdroje) 

 Inynier/majster budowy - budownictwo mieszkaniowe (Midzyzdroje)

Kierownik robót - budownictwo mieszkaniowe (Midzyzdroje)  

Dekarz (Niemcy)  

Zbrojarz/Ciela/Betoniarz (Dania)  

 

Brana morska (offshore/onshore)

 Marynarz/Starszy marynarz (Szczecin lub winoujcie, lub Gdynia) 

Kapitan eglugi krajowej (Szczecin lub winoujcie, lub Gdynia) 

Superintendent techniczny (Gdynia) 

 

Sprzeda i acuch dostaw

Specjalista ds. sprzeday (Szczecin) 

Pracownik ds. obsugi Klienta z jzykiem angielskim (Szczecin)  

Key Account Manager (Szczecin)  

Asystent kupca (okolice Goleniowa)  

Koordynator dziau biura obsugi Klienta (okolice Goleniowa) 

Odbornika na prodej - segment B2B (Praha) 

 Sales specialist - B2B sector (Prague) 

Specjalista ds. sprzeday - sektor B2B (Praga) 

 Key Account Manager (Prague) 

 Key Acccount Manager (Praha) 

 Key Account Manager (Praga) 

Specjalista ds. obsugi Klienta (okolice Goleniowa)  

Przedstawiciel handlowy - vanseller (chemia samochodowa), (województwo dolnolskie) 

Przedstawiciel handlowy - vanseller (chemia samochodowa), (województwo pomorskie)

 

 Jeli chcesz pozna moliwoci rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeli jeste zainteresowany konkretn ofert pracy, 

wylij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

 

Ze wzgldu na pandemi rekrutacje prowadzone s zdalnie.

Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

Biuro UniKadr mieci si przy ul. K. Kolumba 86-89 w Szczecinie

(nad Odr vis a vis kadki na Dworcu PKP).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00.

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.pl

 
www.studio-online.plStrony www szczecin