Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Strona gwna

 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 
UniKadr jest równie na Facebooku
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   
Aktualne oferty pracy 

Grudzie 2023 

 

 Administracja, finanse, prawo, zarzdzanie, HR

 Junior Product Manager (Szczecin)

Specjalista ds Kadr i Pac (Szczecin)

Gówna Ksigowa (Szczecinek)

 

Brana produkcyjna i techniczna

Superintendent Techniczny (Szczecin)

Majster/ Inynier budowy - konstrukcje elbetonowe (Dania)

 

Sprzeda i acuch dostaw

Przedstawiciel Handlowy HoReCa (Szczecin/Zachodniopomorskie)

 

   Jeli chcesz pozna moliwoci rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeli jeste zainteresowany konkretn ofert pracy, 

wylij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

 

 Zalecamy wstpny kontakt poprzez maila lub telefon.  

 

Biuro UniKadr mieci si przy ul. K. Kolumba 86-89 w Szczecinie

(nad Odr vis a vis kadki na Dworcu PKP).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00.

Kontakt telefoniczny: nr (+48) 91 488 23 27, (+48) 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.pl 

 

DLA KOGO? 

KIEDY WARTO? 
 • Gdy SZUKASZ PRACY, ZMIENIASZ ZAWÓD lub POWRACASZ na rynek pracy
 • Gdy szukasz kierunków ROZWOJU OSOBISTEGO
 • Gdy stoisz przed wyborem CIEKI ZAWODOWEJ (wybór profilu klasy / szkoy / kierunku studów / zawodu
DLACZEGO WARTO? 
 • POKIERUJESZ SWOJ KARIER zawodow wiadomie
 • BDZIESZ PRACOWA przyjemniej i efektywniej
 • WYBIERZESZ PROFIL KLASY / SZKO / KIERUNEK STUDIÓW / ZAWÓD zgodnie ze swoimi moliwociami i zainteresowaniami 

Zadzwo lub napisz

tel: +48 575 71 73 73     mail: biuro@unikadr.pl 

 Sprawd aktualne OFERTY PRACY powyej

 

 Aktualności
Profesjonalny HR Biznes Partner

Szanowni Pastwo!

 

CROSSTOWN_UNIKADR_0.5.png

Zakoczony zosta projekt "Profesjonalny HR Biznes Partner", realizowany przez UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. W ramach projektu zespó pracowników Unikadr wzi udzia w szkoleniach, które trway 300 godzin, i obejmoway nastpujc tematyk:

 • Business English
 • Zarzdzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation I Practitioner
 • Certyfikowane szkolenia HR - Certified HR Business Partner oraz Certified Compensation and Benefits Professional

Konsultanci UniKadr s.c. zdali pomylnie egzaminy koczce kady z cyklów szkole i uzyskali midzynarodowe certyfikaty HR Businesss Partner (HRBP). Realizacja projektu przyczynia si  do podniesienia kwalifikacji i umiejtnoci pracowników firmy UniKadr, co przekada si na jeszcze bardziej kompleksow i profesjonaln obsug Klientów w zakresie doradztwa HR.

Projekt by wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego – Program Operacyjny Kapita Ludzki.


Doradztwo w Karierze dla osb, ktre chc jeszcze lepiej odnale si na rynku pracy

 • Czy chciaby przygotowa si do rozmowy rekrutacyjnej?
 • Chcesz wyróni swoje CV sporód innych?
 • Przygotowujesz si do assessment center?
 • Jeste menederem? Chcesz jeszcze lepiej funkcjonowa w nowej rzeczywistoci?

Wspópraca z konsultantami-praktykami jest pomocna w: okrelaniu moliwoci zawodowych, zaplanowaniu cieki rozwoju, poznaniu realiów rynkowych w odniesieniu do interesujcych stanowisk i zawodów, w zredagowaniu CV i wyjtkowego listu motywacyjnego, przygotowaniu do rekrutacji, obektywnym spojrzeniu na siebie w kontekcie rynku pracy.

Zapraszamy na Doradztwo w Karierze - szczegóy, termin i cen moesz ustali w sekretariacie biura UniKadr.

Zespó Konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Biuro UniKadr mieci si przy ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie (vis a vis kadki na Dworcu PKP, nad Odr)

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73 lub mailowy biuro@unikadr.pl

 


Nowe szkolenia w 2023 roku roku

Nowe szkolenia w 2023 roku

Z nowym rokiem UniKadr rozszerza zakres tematyki szkole* o obszar prawny:

1) Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku - procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozlicze podatkowych i ubezpieczenia spoecznego cudzoziemców. Szkolenie jest realizowane w dróch wersjach: dla pocztkujcych oraz dla zaawansowanych.

2) Zasady ogólne realizacji usug transgranicznych w krajach UE oraz EOG, a take realizacji usug w Polsce przez zagraniczne podmioty oraz delegowanie pracowników - aspekty prawne oraz podatkowo-ubezpieczeniowe, w tym równie aspekty dotyczce wiadczenia usug cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG.

3) Rynek niemiecki, austriacki oraz szwajcarski - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników.

4) Rynek krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia - opcjonalnie równie Islandia oraz Finlandia) - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy z uwzgldnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branowych, problematyka delegowania pracowników.

Zakres, program oraz czas trwania szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 91 488 23 27575 717 373 lub biuro@unikadr.pl

 *moliwo uzyskania dofinansowania poprzez Baz Usug Rozwojowych dla MP w wysokoci 50%-80%


Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzib w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Twoje dane osobowe mog by udostpnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usuga doradcza oraz mog by przekazane podmiotom upowanionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe bd przetwarzane przez czas trwania okrelonego lub przyszych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustali, wykona lub obroni powstae w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze dziaania obejmuj podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mog by przetwarzane automatycznie w celu wstpnej selekcji lub dopasowania treci informacji do Twoich preferencji. W przyszoci moemy korzysta z w peni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od pocztku do koca. We waciwych przypadkach poprosimy Ci o zgod na podjcie niektórych lub wszystkich tych dziaa.

5. W sprawach zwizanych z Twoimi danymi osobowymi prosz kontaktowa si z powoanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych oraz do cofnicia zgody w dowolnym momencie poprzez przesanie zgoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobowych.

8. Wyraenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, i Twoja oferta nie zostanie wzita pod uwag przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzib w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Twoje dane osobowe mog by udostpnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usuga doradcza oraz mog by przekazane podmiotom upowanionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe bd przetwarzane przez czas trwania okrelonego lub przyszych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustali, wykona lub obroni powstae w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze dziaania obejmuj podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mog by przetwarzane automatycznie w celu wstpnej selekcji lub dopasowania treci informacji do Twoich preferencji. W przyszoci moemy korzysta z w peni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od pocztku do koca. We waciwych przypadkach poprosimy Ci o zgod na podjcie niektórych lub wszystkich tych dziaa.

5. W sprawach zwizanych z Twoimi danymi osobowymi prosz kontaktowa si z powoanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych oraz do cofnicia zgody w dowolnym momencie poprzez przesanie zgoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobowych.

8. Wyraenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, i Twoja oferta nie zostanie wzita pod uwag przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych
UniKadr s.c.


Grudzie 2023 roku Oferty Pracy

Sprawd aktualne oferty pracy

 

Administracja, finanse, prawo, zarzdzanie, HR, IT

Junior Product Manager (Szczecin)

Specjalista ds Kadr i Pac (Szczecin)

Gówna Ksigowa (Szczecinek)

Brana produkcyjna i techniczna  

Superintendent Techniczny (Szczecin)

Majster/ Inynier budowy - konstrukcje elbetonowe (Dania)

 

Sprzeda i acuch dostaw

Przedstawiciel handlowy HoReCa (Szczecin/Zachodniopomorskie)

 

 


 

 

  Jeli chcesz pozna moliwoci rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeli jeste zainteresowany konkretn ofert pracy, 

wylij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

Zalecamy wstpny kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

Biuro UniKadr mieci si przy ul. K. Kolumba 86-89 w Szczecinie

(nad Odr vis a vis kadki na Dworcu PKP).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00.

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.pl

 
www.studio-online.plStrony www szczecin