Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Strona gwna


 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 
Zapraszamy Pastwa do naszego biura w nowej lokalizacji
 
Al. Wyzwolenia 70, 70-506 Szczecin
Silver Office, Budynek F, I Pitro
 
 
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
 
AKTUALNE REKRUTACJE
 
 
Ksigowo

GL Manager/Chief Accountant SSC (Szczecin) 

Gówna/y ksigowa/y (Szczecin)

 

Marketing, Sprzeda i Obsuga Klienta

Przedstawiciel Handlowy HoReCa (Szczecin/Zachodniopomorskie)

 

Brana budowlana

Inynier budowy (Gryfice)


 
 
 
 Brana Produkcyjna
 
 

  

Jeli chcesz pozna moliwoci rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeli jeste zainteresowany konkretn ofert pracy, 

wylij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

Zalecamy wstpny kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

Biuro UniKadr mieci si przy Alei Wyzwolenia 70 w Szczecinie

(Silver Office, wejcie F, I pitro, lok. B116).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 17.00.

Kontakt telefoniczny: 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.plAktualności
Profesjonalny HR Biznes Partner

Szanowni Pastwo!

 

CROSSTOWN_UNIKADR_0.5.png

Zakoczony zosta projekt "Profesjonalny HR Biznes Partner", realizowany przez UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. W ramach projektu zespó pracowników Unikadr wzi udzia w szkoleniach, które trway 300 godzin, i obejmoway nastpujc tematyk:

  • Business English
  • Zarzdzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation I Practitioner
  • Certyfikowane szkolenia HR - Certified HR Business Partner oraz Certified Compensation and Benefits Professional

Konsultanci UniKadr s.c. zdali pomylnie egzaminy koczce kady z cyklów szkole i uzyskali midzynarodowe certyfikaty HR Businesss Partner (HRBP). Realizacja projektu przyczynia si  do podniesienia kwalifikacji i umiejtnoci pracowników firmy UniKadr, co przekada si na jeszcze bardziej kompleksow i profesjonaln obsug Klientów w zakresie doradztwa HR.

Projekt by wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego – Program Operacyjny Kapita Ludzki.


Doradztwo w Karierze dla osb, ktre chc jeszcze lepiej odnale si na rynku pracy

  • Czy chciaby przygotowa si do rozmowy rekrutacyjnej?
  • Chcesz wyróni swoje CV sporód innych?
  • Przygotowujesz si do assessment center?
  • Jeste menederem? Chcesz jeszcze lepiej funkcjonowa w nowej rzeczywistoci?

Wspópraca z konsultantami-praktykami jest pomocna w: okrelaniu moliwoci zawodowych, zaplanowaniu cieki rozwoju, poznaniu realiów rynkowych w odniesieniu do interesujcych stanowisk i zawodów, w zredagowaniu CV i wyjtkowego listu motywacyjnego, przygotowaniu do rekrutacji, obektywnym spojrzeniu na siebie w kontekcie rynku pracy.

Zapraszamy na Doradztwo w Karierze - szczegóy, termin i cen moesz ustali w sekretariacie biura UniKadr.

Zespó Konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Biuro UniKadr mieci si przy Alei Wyzwolenia 70 w Szczecinie (Silver Office, wejcie F, I pitro, lok. B116)

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 17.00

Kontakt telefoniczny:  575 71 73 73 lub mailowy biuro@unikadr.pl

 


Nowe szkolenia w 2024 roku

Nowe szkolenia w 2024 roku

Z nowym rokiem UniKadr rozszerza zakres tematyki szkole* o obszar prawny:

1) Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku - procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozlicze podatkowych i ubezpieczenia spoecznego cudzoziemców. Szkolenie jest realizowane w dróch wersjach: dla pocztkujcych oraz dla zaawansowanych.

2) Zasady ogólne realizacji usug transgranicznych w krajach UE oraz EOG, a take realizacji usug w Polsce przez zagraniczne podmioty oraz delegowanie pracowników - aspekty prawne oraz podatkowo-ubezpieczeniowe, w tym równie aspekty dotyczce wiadczenia usug cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG.

3) Rynek niemiecki, austriacki oraz szwajcarski - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników.

4) Rynek krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia - opcjonalnie równie Islandia oraz Finlandia) - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy z uwzgldnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branowych, problematyka delegowania pracowników.

Zakres, program oraz czas trwania szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 575 717 373 lub biuro@unikadr.pl

 *moliwo uzyskania dofinansowania poprzez Baz Usug Rozwojowych dla MP w wysokoci 50%-80%


Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzib w Szczecinie 71-506, Aleja Wyzwolenia 70, tel. +48 575 717 373, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Twoje dane osobowe mog by udostpnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usuga doradcza oraz mog by przekazane podmiotom upowanionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe bd przetwarzane przez czas trwania okrelonego lub przyszych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustali, wykona lub obroni powstae w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze dziaania obejmuj podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mog by przetwarzane automatycznie w celu wstpnej selekcji lub dopasowania treci informacji do Twoich preferencji. W przyszoci moemy korzysta z w peni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od pocztku do koca. We waciwych przypadkach poprosimy Ci o zgod na podjcie niektórych lub wszystkich tych dziaa.

5. W sprawach zwizanych z Twoimi danymi osobowymi prosz kontaktowa si z powoanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych oraz do cofnicia zgody w dowolnym momencie poprzez przesanie zgoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobowych.

8. Wyraenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, i Twoja oferta nie zostanie wzita pod uwag przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzib w Szczecinie 71-506, Al. Wyzwolenia 70, tel. +48 575 717 373, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Twoje dane osobowe mog by udostpnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usuga doradcza oraz mog by przekazane podmiotom upowanionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe bd przetwarzane przez czas trwania okrelonego lub przyszych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustali, wykona lub obroni powstae w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze dziaania obejmuj podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mog by przetwarzane automatycznie w celu wstpnej selekcji lub dopasowania treci informacji do Twoich preferencji. W przyszoci moemy korzysta z w peni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od pocztku do koca. We waciwych przypadkach poprosimy Ci o zgod na podjcie niektórych lub wszystkich tych dziaa.

5. W sprawach zwizanych z Twoimi danymi osobowymi prosz kontaktowa si z powoanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych oraz do cofnicia zgody w dowolnym momencie poprzez przesanie zgoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobowych.

8. Wyraenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, i Twoja oferta nie zostanie wzita pod uwag przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usug doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych
UniKadr s.c.


Lipiec 2024 roku Oferty Pracy

Sprawd aktualne oferty pracy

 

Ksigowo

GL Manager/Chief Accountant SSC (Szczecin) 

Gówna/y ksigowa/y (Szczecin)

 

Marketing, Sprzeda i Obsuga Klienta
 

Przedstawiciel Handlowy HoReCa (Szczecin/Zachodniopomorskie)

 

Brana budowlana

Inynier budowy (Gryfice)


 
 
 
 Brana Produkcyjna
 
 
 
 

  Jeli chcesz pozna moliwoci rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeli jeste zainteresowany konkretn ofert pracy, 

wylij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

Zalecamy wstpny kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

Biuro UniKadr mieci si przy Alei Wyzwolenia 70 w Szczecinie

(Silver Office, wejcie F, I pitro, lok. B116).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 17.00.

Kontakt telefoniczny: 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.pl

 


Ju po Targach Pracy Netto Arena Kwiecie 2024


W dniu 25.04.2024 UniKadr mia przyjemno uczestniczenia w Targach Pracy w Netto Arena Szczecin. 
W tym roku wzio udzia w Targach a 103 wystawców.

Targi Pracy to zawsze wietna przestrze na fascynujce rozmowy, profesjonalne podejcie do kadego, kto szuka swojej drogi rozwoju zarówno swojego, jak i swojej firmy. I tym razem ta formua si sprawdzia.

Serdecznie dzikujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko UniKadr. Dzikujemy za cenne rozmowy, wymian pomysów, nowe kontakty zawodowe. Mamy nadziej, e konsultanci UniKadr  potrafili wznieci ch wprowadzania pozytywnych zmian zarówno w yciu zawodowym, jak i prywatnym. Zapraszamy do kontaktu (szczegóy na www.unikadr.pl).

 UniKadr dzikuje równie organizatorom za sprawn koordynacj przebiegu eventu.
www.studio-online.plStrony www szczecin