Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy


Dla Kandydatów / ABC poszukiwania pracy

„Zdolnych, dowiadczonych poszukuj…”- jak czyta ogoszenie prasowe…

Ogoszenie prasowe jest sposobem, w jaki firma komunikuje o swoich potrzebach kadrowych. Jest te ofert handlow. Odpowied - czyli yciorys i list motywacyjny – jest równie ofert. Aby doszo do wstpnych negocjacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, Twoja oferta musi odpowiada potrzebom potencjalnego pracodawcy. Powstaje pytanie „skd wiadomo, jakiego pracownika poszukuje pracodawca”?

Standardowe ogoszenie zawiera zazwyczaj: nazw firmy poszukujcej pracownika lub firmy consultingowej, krótk informacj na temat firmy i brany, w której si ona porusza, nazw stanowiska, zakres obowizków, wymagania oraz adres, na który naley przesya aplikacje. Kady z tych punktów jest informacj, któr powinno si wykorzysta.
Nazwa firmy moe by kluczem do zrozumienie stawianych wymaga, np. jej wielko i powizana z tym struktura organizacyjna wpywa na uszczegóowienie zakresu obowizków.
Nazwa stanowiska jest w istocie hasem wywoawczym, wikszo z osób ledzcych rynek pracy dosy szybko zaczyna si orientowa w typowym zakresie obowizków przedstawiciela konkretnego zawodu.
W stwierdzeniu, czy nasze dowiadczenie odpowiada potrzebom pracodawcy moe nam pomóc opis obowizków, który jest w istocie list zada danego pracownika.

Dobrze jeli przygotujemy sobie list pyta, na które chcielibymy zna odpowied. Wymagania stawiane kandydatom s zazwyczaj powizane z zakresem obowizków, niekiedy s jednak list ycze, a pracodawca jest skonny przyj do pracy osob, która spenia najistotniejsze wymagania, nie za wszystkie.

Najistotniejszym kryterium jest dowiadczenie zawodowe. Pracodawcy oczekuj czasem stosunkowo dugiego stau, tymczasem uznaje si, i w przypadku stanowisk redniego szczebla do sprawnego funkcjonowania na danym stanowisku wystarcza rok pracy. W pozostaych przypadkach powinnimy raczej sprawdzi, czy nasze kompetencje s wystarczajce do penienia danej funkcji

Kolejnym kryterium moe by znajomo jzyka obcego. O ile jzyk ten jest zaangaowany w prac, np. jest on wewntrznym jzykiem firmy, lub na danym stanowisku utrzymuje si kontakty z zagranic, jest to kwestia bezdyskusyjna, tutaj znajomo jzyka obcego oznacza bieg znajomo.(Najczciej jest to sprawdzane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej). W pozostaych przypadkach lepiej sprawdzi, w jakich sytuacjach dana osoba uywa tego jzyka, o ile w ogóle uywa.

Standardem stao si wymaganie wyksztacenia kierunkowego. Tymczasem, o ile stanowisko nie wymaga dogbnej znajomoci tematu, tak jak dzieje si to na stanowiskach koncepcyjnych, wiedza praktyczna jest wiedz wystarczajc.

Jak wynika z powyszego omówienia, najistotniejsz kwesti w czasie czytania ogoszenia rekrutacyjnego, jest wyowienie informacji o oczekiwaniach pracodawcy. To pozwala nam zoy ofert, która go zainteresuje.

Ja- czyli jak napisa interesujce cv…

Curriculum Vitae - (ac. bieg ycia, przebieg ycia),yciorys zawodowy- kady z nas ju pisa lub bdzie pisa taki dokument. Jak wyróni swoje cv od innych? Jak zainteresowa potencjalnego pracodawc swoj kandydatur?

Wyróniamy dwa typy cv: zawodowe i chronologiczne.

W cv zawodowym koncentrujemy si na naszym dowiadczeniu zawodowym, które w sposób opisowy umieszczamy zaraz po pierwszych danych osobowych:

Przykad:

Dane osobowe:

Jan Kowalski

ul. Modra 5/12 Szczecin

nr tel. 549282692

Dowiadczenie zawodowe:

Kierownik budowy w latach 1993-2007

Prowadziem budow nowych konstrukcji oraz renowacj 6 centrów handlowych i 12 ma­gazynów.

Pracowaem przy konstrukcji i renowacji hal produkcyjnych o powierzchni ponad1500 metrów kwadratowych.

Kierowaem remontem budynku mieszkalnego, nadzorujc 11 zatrudnionych pracowników Kierowanie budow 3 osiedli domków w zabudowie szeregowej i wolnostojce na obszarze 10 hektarów.

Brygadzista na budowach w latach 1990-1993

Kierowaem 20 osobow brygad remontow przy renowacji domów mieszkalnych i obiektów przemysowych.

Kierowanie brygad przy budowie hali magazynowej o powierzchni 1200 m kwadratowych.

Wyksztacenie:

Politechnika lska

Wydzia Architektury i Budownictwa

Kierunek: Budownictwo


Na ten rodzaj cv decydujemy si w przypadku stanowisk, na którym dowiadczenie jest kluczowym czynnikiem.

 

 Cv chronologiczne, najczciej spotykane sposób pisania cv.

Przykad:

Dane osobowe:

Janina Kowalska

ul. Odrowa 21/2 Szczecin

nr tel. 698214565

Wyksztacenie:

Prywatna Szkoa Rachunkowoci

Kierunek: midzynarodowe standardy rachunkowoci,

Studia podyplomowe,

2004,

 

Uniwersytet Maopolski

Wydzia Ekonomiczny

Kierunek: rachunkowo

1991- 1987,

Dowiadczenie zawodowe:

Plast Mat Sp. z o.o.- samodzielna ksigowa, 09.2004- aktualnie,

Nandu s.c.- ksigowa, 05.1995- 08.2004,

Biuro Rachunkowe- pomoc ksigowa, 10,1991- 04,1995.

Dodatkowe kwalifikacje:

Uprawnienia Ministra Finansów do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych,

Bardzo dobra znajomo obsugi programów finansowo- ksigowych Sfinks, Aga

Znajomo ustawy o rachunkowoci i innych przepisów zwizanych z ksigowoci

Zainteresowania:

Literatura popularno-naukowa, muzyka latynoamerykaska.

 

W tego rodzaju cv koncentrujemy si na naszym wyksztaceniu i dowiadczeniu opisujc je w sposób uporzdkowany od ostatniego do pierwszego czyli w dowiadczeniu zawodowym najpierw nasza aktualna lub ostatnia praca i cofajc si kolejne.

 W wielu wypadkach stosuje si czenie obu rodzajów i przy zachowaniu formy chronologicznej dowiadczenia zawodowgo oprócz zajmowanego stanowiska, uzupenia si zakresem czynnoci.

Przykad:

Dowiadczenie zawodowe:

Ultra Mix- specjalista ds. kadr i pac; 2005- aktualnie,

zakres obowizków:

- prowadzenie teczek osobowych 200 pracowników ,

- prowadzenie planów urlopowych, ewidencji czasu pracy pracowników,

- naliczanie wynagrodze dla pracowników etatowych,

- kontakty z ZUS i US.

 Konstruujc swoje cv warto postawi na wasn kreatywno ni korzysta z gotowych szablonów.

Wane jest by byo przejrzyste, czytelne i zawierao najwaniejsze informacje, zwaszcza dane do kontaktu….:)

Decydujc si na umieszczenie zdjcia pamitajmy eby byo to zdjcie dyplomowe lub dowodowe.

Papier jednolity lub kolorowy, ale niezbyt racy (wyjtkiem jest aplikowanie na dyrektora kreatywnego do agencji reklamowej- tu puszczamy wodze fantazji), dwa, trzy rodzaje czcionek
i wielkoci liter.

Kade cv koczymy dodaniem podpisanej klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych!

„Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. z 2016, poz. 992 z póniejszymi zmianami).”


www.studio-online.plStrony www szczecin