Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Badanie kompetencji pracownikw

Poznanie potencjau tkwicego w pracownikach jest pierwszym krokiem do sukcesu Pastwa firmy. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego oferuje pomoc w tym zakresie.

Obecnie w wiecie biznesu cieraj si dwie koncepcje.

Jedna mówi, e kluczowym czynnikiem sukcesu pracownika s cechy jego osobowoci tj.. uczciwo, pracowito, ulego lub dominacja, pogoda ducha, stanowczo...

Druga, zdobywajca coraz wiksze grono zwolenników twierdzi, e kluczowe znaczenie dla wykonywania pracy na odpowiednim poziomie, maj kompetencje osobiste pracownika np. wiedza zawodowa, znajomo rynku, komunikatywno, organizacja pracy wasnej, umiejtno podejmowania decyzji, wprowadzania zmian czy motywowania pracowników.

Kompetencje maj t przewag, e mona je ksztatowa, zmienia i mierzy. A to pozwala wykorzystywa je w podnoszeniu wydajnoci pracowników m.in. poprzez precyzyjn rekrutacj, ocenianie, a co za tym idzie, wynagradzanie pracowników, odpowiednie szkolenie, planowanie kariery

Przy budowie dobrego zespou, warto wiedzie, jakie cechy rozwija i doskonali u poszczególnych pracowników.

 

Bdziemy wspólnie szuka odpowiedzi na pytania:

 • Jakie s zakresy zada, czynnoci i odpowiedzialnoci dla poszczególnych stanowisk pracy i jakie pracownicy powinni posiada kompetencje, by im sprosta?
 • Jakie kompetencje s kluczowe dla caej firmy i którymi powinni si charakteryzowa wszyscy pracownicy?
 • Jakie kompetencje s niezbdne na poszczególnych stanowiskach pracy, by wydajnie realizowa postawione zadania oraz bra za nie odpowiedzialno?
 • Jak wzmacnia lub budowa kompetencje pracowników na poszczególnych stanowiskach?
 • Jak wykorzystywa system kompetencji i opisy stanowisk pracy w rekrutacji, szkoleniach, rozwoju i ocenie pracowników?

 


 


Efektem naszych dziaa bd nastpujce korzyci:

 • poprawa organizacji pracy, wpywajca na optymalizacj kosztów pracy, wzrost sprawnoci realizacji zada oraz zadowolenie pracowników,
 • moliwo jednoznacznego egzekwowania obowizków oraz uatwienie pracy pracownikom i ich przeoonym, poprzez korzyci jakie daj opisy stanowisk pracy,
 • tworzenie jednolitej, proefektywnej kultury organizacyjnej firmy poprzez wdraanie kluczowych kompetencji zawodowych, wspólnych dla wszystkich pracowników,
 • atwo oceny i wyceny pracy poprzez odniesienie do kompetencji specjalistycznych, okrelonych dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • zaakceptowanie przez pracowników systemu kompetencji zawodowych, jako narzdzia podnoszcego wydajno ich pracy,
 • wdroenie systemu kompetencji zawodowych i opisów stanowisk do procesu rekrutacji, szkolenia, rozwoju, oceny i ustalania wynagrodze.

 

 
 

www.studio-online.plStrony www szczecin