Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Leasing konsultantw ds. rekrutacji

UniKadr oferuje równie usugi w zakresie rekrutacji dowiadczonego, fachowego konsultanta, który na pewnie czas stanie si czonkiem Pastwa zespou.

Pastwo sami okrelaj, jakie zadania i w jakim czasie ma wykonywa. Konsultant moe dla Pastwa zorganizowa proces rekrutacji, przygotuje profesjonalne ogoszenia, wyselekcjonuje najlepszych kandydatów, przeprowadzi badania psychologiczne, odbdzie rozmowy wstpne oraz zarekomenduje Pastwu do ostatecznego wyboru najbardziej kompetentne osoby.
Moe to robi od pocztku do koca w peni samodzielnie lub we wspópracy z wyznaczonymi pracownikami firmy.

Praca konsultanta nie musi obejmowa caego procesu doboru. Moe on wyrczy Pastwa w dowolnym momencie rekrutacji, np. przeprowadzajc rozmowy kwalifikacyjne (wstpne, biograficzne lub ustrukturalizowane), albo wywiady i badania psychologiczne.

Moe te opracowa narzdzia przeprowadzenia rekrutacji w firmie, aby Pastwa pracownicy mogli w przyszoci samodzielnie korzysta ze sprawdzonych metod rekrutacji, nie ponoszc dalszych dodatkowych kosztów.

Korzyci:

  • zapewnienie wysokiej efektywnoci i wybór najlepszych kandydatów,
  • dobór zgodny z preferencjami firmy, poprzez duy zwizek pracy konsultanta z potrzebami kierownictwa firmy,
  • zwikszenie obiektywnoci wyboru dziki ocenianiu zespoowemu,
  • oszczdno czasu innych pracowników firmy,
  • profesjonalna organizacja i przebieg procesu rekrutacji i doboru pracowników,
  • wykorzystywanie do selekcji najnowoczeniejszych metod oceny kandydatów,
  • moliwo korzystania z rabatów BDP UniKadr przy emisjach ogosze,
  • nisze koszty ni w przy klasycznej kompleksowej usudze doboru pracowników.

www.studio-online.plStrony www szczecin