Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Menader na model - oferta specjalna

ZARZDZANIE ZESPOEM (16 h) czyli piguka wiedzy i umiejtnoci dla menedera

Program przeznaczony jest dla osób pracujcych na stanowiskach kierowniczych, pragncych podnie swoje kompetencje menederskie w zakresie motywowania pracowników, zarzdzania zespoem, delegowania uprawnie i motywacyjnej komunikacji. Trening jest znakomit form doskonalenia dla osób z dowiadczeniem w kierowaniu innymi oraz dla osób przygotowywanych do awansu. Temat szkolenia dotyczy kluczowych kompetencji menederskich, których mona si nauczy i które mona rozwija.

 

Po szkoleniu uczestnicy bd:

- lepiej rozumieli rol menedera

- potrafili okreli swoje obszary do rozwoju

- wiedzieli jak i chcieli motywowa pracowników,

- lepiej si komunikowa z pracownikami,

- czuli potrzeb budowania kultury pracy zespoowej


Jak przebiega szkolenie:


I: Przywództwo i kierowanie zespoem

 1. Wprowadzenie do problematyki zespou, ról w zespole i przywództwa
 2. wiczenie zespoowe KARTY. Analiza wiczenia: Podstawowe reguy funkcjonowania zespoów. Praktyka kierowania zespoem– wypracowanie wskazówek przydatnych w pracy zarzdzajcego, co robi, aby zespó pracowa efektywnie?
 3. Style kierowania wg Blancharda– test i omówienie wyników w kontekcie pracy i rozwoju zespou.

II: Delegowanie zada i uprawnie

 1. Wprowadzenie do delegowania. Studium przypadku – problemy z delegowaniem. Definicja delegowania
 2. Wady i zalety delegowania. Reguy delegowania. Lista zada do delegowania. Matryca Eisenhowera’ i prawo Pareto w delegowaniu. Wskazówki praktyczne

III: Motywowanie pracowników

 1. Identyfikacja róde motywacji
 2. Krótki przegld podej do problematyki motywowania
 3. Pozafinansowe rozwizania motywujce pracowników do efektywniejszej pracy.
 4. Wypracowanie praktycznego „kodeksu motywowania”.

IV, V: Komunikacja i asertywno kierownika

 1. Wprowadzenie w problematyk komunikacji i asertywnoci i ich roli w pracy zarzdzajcego
 2. Aktywne suchanie - wiczenie „Urzeka mnie Twoja historia”.
 3. Podstawowe techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach kierowniczych.
 4. Motywujce ocenianie pracowników poprzez udzielanie informacje zwrotne (technika „hamburgera”)

VI: Negocjacje i rozwizywanie konfliktów w praktyce kierowania

 1. Ogólne zasady negocjowania i rozwizywania konfliktów, zasada win-win.
 2. Gra symulacyjna „Budowanie wiey”
 3. Podstawowe style rozwizywania konfliktów-test na rozpoznanie wasnego stylu rozwizywania konfliktów.
 4. Rola zachowa asertywnych, oraz umiejtnoci interpersonalnych w radzeniu sobie z konfliktowymi sytuacjami w zespole

www.studio-online.plStrony www szczecin