Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Badanie nastrojw

Czsto pracodawcy zastanawiaj si , jakie s nastroje wród pracowników i jaki jest ich poziom satysfakcji z pracy. UniKadr oferuje przeprowadzenie badania ukazujcego, co o firmie i swojej w niej roli myl sami pracownicy.

Regularnie przeprowadzane badanie, raz w roku, lub przed i po wanych zmianach w firmie, pozwala diagnozowa aktualny stan i aktywnie wpywa na zachowania pracowników.
Taki dobrze przygotowany sonda moe da rewelacyjne efekty w postaci wiedzy przydatnej szefom firmy i menederom do sprawnego zarzdzania. Wytwarza si ponadto sytuacja wspódziaania, niezwykle motywujca dla zatrudnionych. Dowiedziono, e dbao o satysfakcj pracowników przynosi pozytywne efekty.

Bdziemy wspólnie szuka odpowiedzi na pytania:

 • Jakie cele stawiane s przed badaniem, do czego wyniki sondau zostan wykorzystane?
 • Jakie s nastroje wród pracowników i poziom ich satysfakcji z pracy?
 • Jakie potrzeby maj pracownicy, aby ich praca moga by wydajniejsza?
 • Jakie wystpuj zjawiska pozytywne i co je determinuje (by móc je powiela)?
 • Jakie s przyczyny ewentualnych niekorzystnych zjawisk (by móc je eliminowa)?
 • Jakie pracownicy maj pomysy na usprawnienie pracy swojej i firmy?
 • Jakie naley podj dziaania, by wyeliminowa lub ograniczy czynniki niekorzystne, a wzmocni czynniki proefektywne?

 

Efektem naszych dziaa bd nastpujce korzyci:

 • usprawnienie organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy o firmie i jej pracownikach,
 • trafniejsze podejmowanie decyzji w oparciu o informacje o zjawiskach niekorzystnych i proefektywnych,
 • ujawnienie si nowych pomysów na popraw pracy i funkcjonowanie firmy,
 • upodmiotowienie pracowników, poprzez odwoywanie si do ich konkretnych problemów i korzystanie ze zgoszonych wniosków polepszenia pracy,
 • skuteczniejsze kierowanie zespoami poprzez wykorzystanie wiedzy o potrzebach pracowników,
 • odreagowanie zych nastrojów, a przez to poprawienie atmosfery pracy,
 • podniesienie prestiu organizacji w oczach pracowników,
 • stworzenie propozycji konkretnych dziaa, które zdaniem audytora naley rozway.

www.studio-online.plStrony www szczecin