Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / System ocen okresowych pracownikw

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego oferuje Twojej Firmie szkolenie z zakresu wprowadzania Systemu Ocen Okresowych Pracowników.

Jednym z celów Systemu Okresowych Ocen Pracowników jest dostarczenie Kierownictwu Firmy maksimum informacji na temat funkcjonowania pracowników. Informacje te bd podstaw do wycignicia wniosków odnonie dalszego rozwoju i perspektyw pracownika w danej firmie.

Pracownik Firmy uzyska informacje na temat cech osobowoci i zachowa, które powinien zmieni lub rozwin, kwalifikacji, nad których poszerzeniem powinien pracowa, po to aby efektywnie realizowa zadania stawiane mu przez Firm.

Prawidowo opracowany i wdroony System Okresowych Ocen Pracowniczych umoliwi:

  • okrelenie dotychczasowego i moliwego do osignicia poziomu wydajnoci pracy, ksztatowanie waciwych postaw pracowniczych i motywacji do pracy,
  • tworzenie racjonalnego systemu wynagrodze,
  • ocen i selekcj osób przeznaczonych do awansu,
  • okrelenie potrzeb szkoleniowych,
  • zaspokojenie potrzeby bycia ocenionym i otrzymania informacji zwrotnej,
  • zastpienie subiektywnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny,
  • wyeliminowanie bdów w procesie oceniania.

Gówn zalet Systemu Okresowych Ocen Pracowników w Firmie bdzie podniesienie poziomu motywacji pracowników i ukierunkowanie ich wysików na realizacj konkretnych celów / wymaga Firmy. Umoliwi on komunikowanie pracownikowi tego, jak jest oceniany i w jakim stopniu realizuje stawiane przed nim zadania. Powizanie Systemu Ocen Okresowych z Systemem Wynagradzania moe by dla kadry kierowniczej wanym narzdziem do motywowania pracowników.

Punktem wyjcia do procesu oceniania bd kluczowe kompetencje dla kadej z grup stanowisk i wspólne dla caej organizacji.

www.studio-online.plStrony www szczecin