Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / System ocen okresowych pracowników

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego oferuje Twojej Firmie szkolenie z zakresu wprowadzania Systemu Ocen Okresowych Pracowników.

Jednym z celów Systemu Okresowych Ocen Pracowników jest dostarczenie Kierownictwu Firmy maksimum informacji na temat funkcjonowania pracowników. Informacje te będą podstawą do wyciągnięcia wniosków odnośnie dalszego rozwoju i perspektyw pracownika w danej firmie.

Pracownik Firmy uzyska informacje na temat cech osobowości i zachowań, które powinien zmienić lub rozwinąć, kwalifikacji, nad których poszerzeniem powinien pracować, po to aby efektywnie realizować zadania stawiane mu przez Firmę.

Prawidłowo opracowany i wdrożony System Okresowych Ocen Pracowniczych umożliwi:

  • określenie dotychczasowego i możliwego do osiągnięcia poziomu wydajności pracy, kształtowanie właściwych postaw pracowniczych i motywacji do pracy,
  • tworzenie racjonalnego systemu wynagrodzeń,
  • ocenę i selekcję osób przeznaczonych do awansu,
  • określenie potrzeb szkoleniowych,
  • zaspokojenie potrzeby bycia ocenionym i otrzymania informacji zwrotnej,
  • zastąpienie subiektywnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny,
  • wyeliminowanie błędów w procesie oceniania.

Główną zaletą Systemu Okresowych Ocen Pracowników w Firmie będzie podniesienie poziomu motywacji pracowników i ukierunkowanie ich wysiłków na realizację konkretnych celów / wymagań Firmy. Umożliwi on komunikowanie pracownikowi tego, jak jest oceniany i w jakim stopniu realizuje stawiane przed nim zadania. Powiązanie Systemu Ocen Okresowych z Systemem Wynagradzania może być dla kadry kierowniczej ważnym narzędziem do motywowania pracowników.

Punktem wyjścia do procesu oceniania będą kluczowe kompetencje dla każdej z grup stanowisk i wspólne dla całej organizacji.

www.studio-online.plStrony www szczecin