Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Modne sowo: kreatywno

CZy kreatywno jest wkazana w pracy?

Coraz czciej pojawiajcym si w ogoszeniach o prac wymaganiem w stosunku do przyszych kandydatw jest kreatywno. Co to jest ta kreatywnoc
Kreatywno to, mwic w duym uproszczeniu, umiejtno wymylania rozwiza niestandardowych takich, ktre nie zostan wymylone przez wikszo osb pracujcych nad tym samym problemem. Oczywicie nie wszystkie stanowiska w firmie wymagaj tej umiejtnoci, cho na wielu jest podana. Trudno wymaga duej kreatywnoci na stanowisku kierowcy, ale ju w przypadku przedstawiciela handlowego, szczeglnie w warunkach trudnego rynku mogaby by niezbdna.
Czy mona zbada kreatywno, a przynajmniej odpowiedzie sobie na pytanie, czy j mamy czy te nie. Najprostszym sposobem jest poddanie si testom psychologicznym, ukierunkowanym na zbadanie tej cechy. Mona rwnie uczestniczy w treningach kreatywnoci organizowanych przez firmy szkoleniowe i tam sprawdzi si wykonujc konkretne zadania np. test skojarze.
Praktycy przekonuj nas, e nie ma skojarze niemoliwych i e w zasadzie kade pojcie da si poczy z kadym na zasadzie jakiego skojarzenia. Gdyby stworzy acuch skojarze do sowa „matka”, to prawdopodobnie kolejne powizane byyby z takimi sowami jak „dziecko, mio, opieka, troska, odpowiedzialno...”, Nie wiadczyoby le o osobie je wymieniajcej, ale pokazywao, e jej skojarzenie s takie same, jak kilkudziesiciu innych osb. Podobne, gdyby poprosi o wymylenie moliwych zastosowa widelca, wikszo z nas poda czynnoci zwizane z jedzeniem. Osoba rednio kreatywna wpadnie na podprk do kwiatka, grzebie lub narzdzie do robienia dziurek. Kreatywno pozwala wyj poza te schematy i wymyli co, czego nie podadz inni.
Kreatywno przydaje si szczeglnie na tych stanowiskach, gdzie pracownik musi dziaa w warunkach niedookrelonych lub zmiennych, tam gdzie nie ma jasnych procedur postpowania, gdzie od umiejtnoci zaskoczenia konkurencji zaley wynik firmy. Dlatego te duym poziomem kreatywnoci powinni by obdarzeni np. pracownicy dziaw marketingu, reklamy, czasami pracownicy dziaw handlowych. Cecha ta przydaje si wszdzie tam, gdzie pracownik nie moe czeka na gotowe rozwizania, gdzie w zakres jego zada wpisane jest tworzenie czego nowego.
W naszej praktyce doradczej z kadym pracodawc podczas analizy stanowiska okrelamy wsplnie podany poziom kreatywnoci. Nastpnie podczas rekrutacji za pomoc testw psychologicznych oraz innych odpowiednio dobranych narzdzi sprawdzamy jej rzeczywisty poziom cechujcy kandydata.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin