Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Pracodawca na sprzeda

Pracodawca poszukujcy pracowników sprzedajc swój produkt czyli ofert pracy, sprzedaje jednoczenie siebie.

S firmy, które od kilku lat konsekwentnie lansoway w mediach swój wizerunek nie tylko jako skutecznego przedsibiorstwa, ale i jako atrakcyjnego pracodawcy, zapewniajc sobie tym samym pierwszestwo w wyborze lepszych kandydatów. Prawie kada sytuacja w firmie bya i jest wykorzystywana do podkrelenia znaczenia firmy jako atrakcyjnej dla potencjalnych pracowników. Wizerunek ten podkrelany jest ju w ogoszeniach rekrutacyjnych – moe on odwoywa si do potrzeb przyszych pracowników i podkrela dobr pozycj firmy na rynku czyli mark (potrzeba prestiu i przynalenoci), zapewnia o stabilnej sytuacji i wiadczeniach socjalnych dla pracowników (potrzeba bezpieczestwa), informowa o systemowym podejciu do szkole i inwestowaniu w pracowników (potrzeba rozwoju). Kolejne dobre wraenie o firmie powinno potwierdzi si ju podczas rozmów kwalifikacyjnych: yczliwa atmosfera, indywidualnie prowadzone rozmowy, dobra organizacja spotka, merytoryczne przygotowanie prowadzcego, liczenie si z oczekiwaniami kandydata, zapewnienie mu poufnoci danych – takie szczegóy budz zaufanie i powinny prowadzi kandydatów do wniosku: „ Nie zatrudnili mnie. Szkoda, bo to dobra firma.”

Dlaczego odchodz?

Poczt pantoflow rozchodz si opinie o podejciu do personelu w przedsibiorstwach, ju w trakcie zatrudnienia. Podwyszona rotacja pracowników w firmie wskazuje na albo nieskuteczne metody zarzdzania, albo na stosowanie przez firm metody „sita” czyli z zaoenia nieinwestowaniu w kapita ludzki i liczenie si z krótkoterminowymi okresami zatrudniania, co pozornie ma obniy koszty zatrudnienia i fundusz wynagrodze. Pozornie, bowiem koszty cigych rekrutacji, koszty oczekiwania na osignicie wysokiej efektywnoci nowego pracownika i koszt popenionych przez niego bdów – mog przewyszy koszty wynikajce z podejcia „ogrodnika” czyli pracodawcy profesjonalnie dobierajcego pracowników i dbajcego o posiadane ju zasoby ludzkie. Taki pracodawca, nawet zwalniajc pracownika lub egnajc odchodzcego, zadba o zaanalizowanie przyczyn jego odejcia i o pozytywny klimat rozwizania umowy o prac. Obiegowa opinia moe spowodowa, e firma otrzymuje etykietk „dobrego” lub „zego” pracodawcy. Oczywicie i jeden i drugi znajdzie pracowników, ale tylko ten pierwszy bdzie wybiera sporód najlepszych.

Przewidzie przyszo 

Firma wie, e wszystko ulega zmianom i warto myle, co bdzie za rok czy dwa. Ta sytuacja dotyczy np. firm budowlanych, dla których np. kierownik budowy czy meneder inwestycji to strategiczni pracownicy. Trudno mówi o boomie w budownictwie - zwaszcza w naszym regionie - niemniej dziaajca grupa firm budowlanych, zwaszcza tych, które wyszy z usugami poza teren Szczecina, rozchwytuje absolwentów ZUT, jak ciepe bueczki. Mona powiedzie, e w tej grupie zawodowej to raczej potencjalni kandydaci, zwaszcza obdarzeni licznymi umiejtnociami interpersonalnymi, decyduj, gdzie chc podj prac. Ta sama sytuacja dotyczy programistów. Powstajce szybko spóki informatyczne tworzce, sprzedajce i wdraajce programy wiedz ju, e dobrzy kandydaci maj z czego wybiera – te firmy, które od pocztku dbay o wizerunek i potrafiy zadba o ju zatrudnionych – nie maj wikszych kopotów ze znalezieniem nowych pracowników. Wchodz na rynek nowe firmy. Konkurencyjne warunki zatrudnienia, benefity, które oferuja pracownikom, dobre warunki pracy s niebagatelnymi atutami, ktore mog skoni pracowników do zmiany pracy.


Najwiksze moliwoci zawodowe dla tych, którzy nie chc zmienia miejsca zamieszkania, stwarzaj firmy lokalne, których centrala znajduje si w Szczecinie czy okolicach. Centrala to miejsce, które daje szans na wspóuczestniczenie w tworzeniu strategii przedsibiorstwa, bliszy kontakt z Zarzdem, szansa na lepsze rozumienie misji przedsibiorstwa, wizji rozwoju i atwiejsze rozumienie swojej roli. Ogoszenia takich firm budz te najwiksze zainteresowanie i zachcaj do wysyania zgoszenia take przez kandydatów nie speniajcych oczekiwa podanych w ogoszeniu, ale majcych nadziej, e „przy okazji” mog si przyda na inne stanowisko. Jeeli do tego dochodzi pozytywna obiegowa opinia o firmie jako pracodawcy i umiejtnie zredagowane ogoszenie – mona przypuszcza, e bdzie mia z czego wybiera i etap rekrutacji zakoczy si pomylnie.

Czasem jednak firmy odczuwajce niedobór odpowiednich kandydatów, zwracaj si do biura doradztwa personalnego o pomoc. W trakcie wstpnych rozmów z kandydatami spotykamy si czasem z reakcj: „Czy to czasem nie jest propozycja z firmy X.? Bo do nich nigdy – za adne pienidze!” I – jak wida póniej w powtarzajcych si ogoszeniach prasowych - stanowisko gównego ksigowego czy dyrektora zarzdzajcego zostaje nie obsadzone przez dugi okres waciw osob. Pracodawca moe by wtedy niemile zdziwiony, bo przez lata wyrobi w sobie przekonanie, e chtni zawsze si znajg.

Jednak firm doceniajcych udzia kapitau ludzkiego w ich rozwój jest coraz wicej, o czym konsultanci BDB UniKadr maj okazj si przekona podczas codziennej pracy.

Zespó konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadrPowrt

www.studio-online.plStrony www szczecin