Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

SZKOLENIE PRACOWNIKW JAKO SYSTEM

Wydaje si, e okres czystej mody na szkolenia powoli przemija i coraz czciej ludzie odpowiedzialni za systemy szkole w firmach, bd zmuszeni zadawa sobie ponisze pytania. Co zrobi, aby przeprowadzane w firmie szkolenia nie byy traktowane wycznie jako wydatek, lecz opacalna i przynoszc w okrelonym czasie inwestycja? Jak maksymalizowa wymierne efekty dziaa szkoleniowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z nimi zwizanych?

System szkole.
W dobrze zorganizowanej organizacji odpowiedzi na powysze pytania moe by, powizany z ogóln strategi firmy oraz strategi kadrow, system szkole. Kady system skada si z okrelonych elementów. Dotyczy to take systemu szkolenia pracowników. Do gównych jego elementów moemy zaliczy : identyfikacj (okrelenie) potrzeb szkoleniowych, opracowanie programów szkoleniowych, ustalenie planu szkole, realizacj szkole, dokonanie oceny ich przebiegu oraz zmierzenie wymiernych korzyci jakie przyniosy firmie. Co daje taki system? Po pierwsze moe stanowi alternatyw wobec kolejnych rekrutacji, poprzez dostosowanie do przyszych wymaga firmy wiedzy i umiejtnoci ju zatrudnionych pracowników. Po drugie przygotowuje kandydatów do awansu, sprzyja realizacji programów rozwoju pracowników, planowaniu indywidualnych cieek kariery Po trzecie stanowi istotny narzdzie w procesie motywowania pracowników, w znacznym stopniu przyczyniajc si do zatrzymania w firmie najlepszych specjalistów. Wreszcie, poprzez sporzdzenie planu szkole oraz stworzenie narzdzi pomiaru efektów, prowadzi do wyeliminowania szkole przypadkowych, a w konsekwencji do oszczdnoci.

Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych.
Zasadnicze kwestie w procesie opracowania systemu szkole w firmach pojawiaj si ju na pierwszym etapie, czyli w trakcie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Kada firma ma powody do cigego szkolenia swoich pracowników. „Teoretycznie brak takich potrzeb mógby wystpowa jedynie w organizacji nie podlegajcej adnym zmianom. To oznaczaoby, e nigdy nie zmieniaj si ludzie w organizacji, nigdy nie zmieniaj oni pracy, nigdy nie awansuj, nigdy nie umieraj. Oznaczaoby te, organizacja wytwarza wci te same, podlega niezmiennemu ustawodawstwu, dziaa wci na tym samym rynku bez jakichkolwiek technicznych inowacji” (Steward D.M. (red.): Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1998.) Kluczem do identyfikacji potrzeb szkoleniowych powinny by precyzyjnie opracowane narzdzia pomiarowe (ankiety, kwestionariusze), powizane z funkcjonujcym w firmie systemem ocen pracowniczych oraz polityk zarzdzania zasobami ludzkimi w firmy.

Z praktyki firm.
Z sonday przeprowadzonych przez Biuro Doradztwa Personalnego UniKadr wród wybranych firm Pomorza Zachodniego wynika, e system szkole w wielu przedsibiorstwach istnieje w sferze przyszych planów. Z reguy pracodawcy zdaj sobie spraw z koniecznoci podnoszenia kwalifikacji personelu. Coraz czciej jednak przyjmuj dalekosin perspektyw, która pozwoli traktowa szkolenia pracownicze jako inwestycj majc realny wpyw na podniesienie wyników ekonomicznych przedsibiorstwa w przyszoci. Znajc wag swoich decyzji w tworzeniu systemu, posikuj si wiedz i dowiadczeniem firm doradczych i szkoleniowych. Jednak due firmy, które wchodz aktualnie na rynek pracy, realizuj swoje systemy szkoleniowe, wprowadzajc jednoczenie systemy lojalnociow wobec pracowników.

Zespó konsultantów BDP UniKadrPowrt

www.studio-online.plStrony www szczecin