Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Szkoleniowe bomby

Pracownicy chc, aby to, co im si proponuje w ramach szkolenia mona byo szybko wykorzysta na co dzie...

Wywiad dla Gosu Szczeciskiego przeprowadzony z konsultantem Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Gos: Kadra kierownicza najczciej ju zdaje sobie spraw z wagi doskonalenia umiejtnoci menederskich. Czy zna Pani „zoty rodek” na skuteczne szkolenie?

J.C.N.: Pracownicy chc, aby to, co im si proponuje w ramach szkolenia mona byo szybko wykorzysta na co dzie: dlatego naley przedstawia im wiedz teoretyczn nt. okrelonych mechanizmów, potem prezentowa wiczenia, a wszystko to w atrakcyjnej formie. Niestety czsto kursanci oceniaj dobrze te szkolenia, na których mogli dobrze si zabawi, a nie te, które rzeczywicie ucz nowych umiejtnoci.

Gos: Wielu pracowników doskonale rozumie, koczc szkolenie, co powinni robi w pracy, ale nie stosuje si do tego...

J.C.N.: Intelektualne zrozumienie jest niezbdne, ale samo w sobie nie wystarczy do zmiany zachowania. Opanowanie nowych umiejtnoci wymaga wiczenia przez duszy czas.

Gos: Do trudno zgromadzi pracowników jednej firmy na kilkudniowym szkoleniu...

J.C.N.: Rzeczywicie jest to jeden z najczstszych powodów, przez który nie dochodzi do szkolenia. Dlatego od pewnego czasu UniKadr prowadzi warsztaty ograniczone do 6 godzin. Nazywamy je „bombami szkoleniowymi”.

Gos: Przecie powiedziaa Pani, e aby nauczy si nowej umiejtnoci, trzeba wiczy przez dugi czas. Czy w przeciwnym razie „szkoleniowa bomba” nie okae si „niewypaem”?

J.C.N.: Opieramy si na elaznych zasadach: plan szkolenia powstaje na podstawie badania stanowiska pracy. Wybieramy najwyej dwie kluczowe umiejtnoci potrzebne w pracy, np. w przypadku sprzedawców: umiejtno aktywnego suchania i zadawania pyta, by rozpozna potrzeby klienta. Podczas sesji, majc obok siebie przyjanie nastawionego trenera, pracownik dowiadcza sytuacji trudnych i wiczy nowe sposoby reagowania. Zostaje pouczony, jak zapobiega nawrotom starych nawyków. Najwaniejsze, aby potem wykorzystywa wszystkie nadarzajce si okazje do wiczenia nowej umiejtnoci, równie poza prac. Nasz kurs jest zaledwie pocztkiem.

Gos: Na ile takie sesje s skuteczne?

J.C.N.: Wiele zaley od tego, czy przeoeni zachcaj do zmian. Staramy si, aby organizacja w konkretny sposób okazywaa, e nowe umiejtnoci licz si przy awansach, podwykach, czy rozszerzaniu odpowiedzialnoci. Brak wzmocnienia zniechca.

Gos: Czy nie wydaje si Pani, e bardzo czsto jedyny wynik szkolenia, bez wzgldu na to, czego ono dotyczy, sprowadza si do krótkoterminowego zastrzyku energii, który wyczerpuje si po paru dniach i ludzie wracaj do starych zachowa?

J.C.N.: Po szkoleniach rzeczywicie nastpuje zwikszenie na pewien czas wiary w siebie uczestników, ale le, jeli jest to jedyny rezultat. Nasze warsztaty na pewno uwraliwiaj na pewn filozofi ycia: e jestemy odpowiedzialni za swoje zachowanie, e moemy na nie wpywa. Sprzeciwiamy si w ten sposób powszechnemu pogldowi traktujcemu czowieka jako istot sab, bezsiln i uzalenion od innych. Nie powinno by tak, e najpierw przychodz nam na myl nasze uomnoci, a dopiero potem - z trudem - moliwoci. Nawet tak krótkie szkolenie jest jak szczepionka, która uodparnia pracowników na autentycznie trudne sytuacje.

Gos: Dzikuj za rozmow.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin