Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Jak kontaktowa si z biura doradztwa personalnego

czyli jak zwikszy szanse na znalezienie pracy 

Wikszo z nas, przynajmniej raz w cigu kilku ostatnich lat, stana przed tym zadaniem. A jeli nawet jestemy szczliwcami, których ten problem nie dotyczy, mamy wiadomo, e w kadej chwili w takiej sytuacji moemy si znale.Dowiadczenie pracowników biur doradztwa personalnego pokazuje, e w jednakowym stopniu zagroeni utrat pracy s wysokiej klasy specjalici, jak i osoby z niewielkim dowiadczeniem zawodowym. Co prawda ci pierwsi zaczynaj by coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy i wczeniej czy póniej znajduj zatrudnienie. Nowym zjawiskiem na rynku pracy jest take tak zwana „nadprodukcja” osób chccych obj stanowiska kierownicze. Podobnie jak w przypadku specjalistów, ci szczególnie cenni (z najwyszymi kwalifikacjami i dowiadczeniem w zarzdzaniu) mog liczy na atrakcyjne propozycje. Pozostali do dugo pozostaj bez pracy. W zdecydowanie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy s osoby z niewielkim dowiadczeniem zawodowym. Artykuem tym chcielibymy zapocztkowa cykl spotka powieconych skutecznym sposobom poszukiwania pracy, poczynajc od sposobów kontaktowania si z naszym biurem, poprzez odpowiednie czytanie ogosze prasowych, przygotowywanie listów motywacyjnych i yciorysów, podstawowe zasady obowizujce przy rozmowach rekrutacyjnych, po sposoby zwikszania wasnej atrakcyjnoci pod kontem pracodawcy. Spotyka si bdziemy raz w tygodniu na amach „Giedy pracy”.

Dzisiejszy odcinek powicimy dowiadczeniom z „wasnego podwórka”, czyli skutecznym sposobom wspópracy z biurami doradztwa personalnego.

Biura doradztwa personalnego, dziaaj w oparciu o zlecenie przez pracodawc poszukiwania okrelonego kandydata do pracy. Nie dziaamy w imieniu osób poszukujcych pracy, ale umoliwiamy im kontakt z potencjalnym pracodawc, w oparciu o aktualne zlecenia. Zaómy, e jeste tak osob. Znalaze w prasie firmowane przez nas ogoszenie o poszukiwaniu okrelonego kandydata do pracy. Ogoszenie to wzbudzio twoje zainteresowanie. Zastanawiasz si, czy speniasz okrelone w nim kryteria. Analizujesz swoje dowiadczenie zawodowe pod ktem przydatnoci do tego stanowiska. Wreszcie postanawiasz wysa swoj ofert.

Dokumenty (list motywacyjny, yciorys, najlepiej równie zdjcie), opatrzone numerem referencyjnym, przyjmujemy w zasadzie wszelkimi dostpnymi rodkami komunikacyjnymi, czyli osobicie, listownie, faksem lub e-mailem. Biura doradztwa personalnego posiadaj opracowywane przez siebie ankiety personalne, zawierajce punkty nie zawsze umieszczane w standardowych wzorach yciorysów. Znajomo tych dodatkowych informacji, konieczna jest do penego rozpatrzenia oferty, nie tylko pod ktem nabytego dowiadczenia zawodowego, ale równie w zwizku z oczekiwaniami zwizanymi z przysz prac. Mog to by informacje typu : wielko preferowanego zespou pracowników bd wspópracowników, oczekiwania finansowe zwizane z przysz prac, oczekiwania poza finansowe np. szkolenia, moliwo awansu itp. Problematyka prawidowego pisania yciorysów i listów motywacyjnych jest na tyle zoona, e szczegóowemu opisowi przydatnych nam informacji o kandydacie, powicimy kolejne spotkania. Wzory obowizujcych ankiet mona znale równie na naszych stronach.

Wstpnym elementem rozpatrywania napywajcych ofert jest analiza dokumentów, pod wzgldem zgodnoci z oczekiwanym profilem kandydata, w oparciu o dokadny opis stanowiska pracy. Najczciej na tym etapie selekcji wyznaczone zostaj kryteria brzegowe, tzn. takie, które zdaniem naszego klienta (pracodawcy), kandydat musi spenia. S to np. minimalne dowiadczenie na danym stanowisku, poziom znajomoci jzyka obcego, dowiadczenie w okrelonej brany , sektorze rynku. Kadorazowo informacja ta pokrywa si z kryteriami zamieszczonymi w ogoszeniu prasowym. Na spotkania kwalifikacyjne zaproszone zostaj te osoby, które wyznaczone kryteria s w stanie speni.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywaj si w kilku etapach. Pierwsza odbywa si w siedzibie naszego biura i ma na celu weryfikacj wczeniej przesanych informacji oraz sprawdzenie kandydata pod wzgldem przydatnoci do pracy w konkretnej firmie. Rozmowa trwa rednio 30-45 minut. W zalenoci od stanowiska kandydat moe równie zosta poddany testom sprawdzajcych wiedz zawodow, testom jzykowy, praktycznym lub osobowociowym. Selekcja na tym etapie ma na celu wyonienie trzech kandydatów, najpeniej odpowiadajcych wymogom obsadzanego przez nas stanowiska. Ostatni etap rozmów odbywa si w siedzibie pracodawcy i dotyczy tylko zakwalifikowanych przez nas osób. Celem tego spotkania jest bezporednia weryfikacja wzajemnych oczekiwa pracodawcy i potencjalnego pracownika. Z trzech kandydatów zostaje wybrany jeden. Co dzieje si z pozostaymi ? Oferty osób, które nie miay szczcia zosta wybrane przez pracodawc, trafiaj do naszej bazy danych i s brane pod uwag przy kolejnych rekrutacjach. Do bazy danych trafiaj równie dokumenty osób, które pozostawiy je w naszej dyspozycji bez okrelenia konkretnego numeru referencyjnego ogoszenia, liczc na to e wkrótce pojawi si dla nich jaka propozycja pracy. Osoby te prosimy o przypominanie si pod ktem zamieszczanych na bieco, interesujcych ich ogosze.. Z drugiej strony, mamy w swojej bazie i takich kandydatów, którzy przesyaj nam dokumenty po raz pity w okresie miesica, ponoszc przy tym okrelone koszty ( znaczki, zdjcia). W takich przypadkach równie wystarczy kontakt telefoniczny. Z kolei osoby które byy u nas dawno, prosimy o aktualizacj swoich danych, najlepiej na naszych formularzach. Jednoczenie przypominamy, e zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych, podstawowym warunkiem przyjcia oferty pracy, jest pisemne wyraenie pisemne zgody na przetwarzanie zawarty w niej danych osobowych niezbdnych do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty nie opatrzone taka zgod na ogó nie s brane pod uwag i zostaj zniszczone. Podstawowym kryterium, stosowanym przy doborze odpowiednich kandydatów, jest okrelone dowiadczenie zawodowe. Dlatego te w zasadzie nie mamy ofert pracy dla absolwentów. Biura doradztwa personalnego udzielaj swoim klientom gwarancji na rekrutowanych przez siebie pracowników. W przypadku absolwentów okrelenie ich przydatnoci oraz stabilnoci zawodowej nie jest moliwe. Dokonujc rekrutacji na zlecenie, obowizuje nas zasada dyskrecji i lojalnoci dziaajca zarówno w stosunku do kandydatów jak i zleceniodawców (pracodawców). Nie przedstawiamy kandydatów firmom, którym nie chcieliby by przedstawieni, nie ujawniamy nazwy firmy poszukujcej pracowników do momentu, do którego upewnimy si e moemy takiej informacji udzieli. Niektórych kandydatów zapraszamy wielokrotnie, pod ktem rónych stanowisk, starajc si dokadnie „wstrzeli” w oczekiwania pracodawcy . Zdarza si równie i tak, e nawizujemy kontakt po duszej przerwie, nie majc wczeniej odpowiednich propozycji. W poszukiwaniu pracy, czas odgrywa znaczc rol. Czasami udaje si to w tydzie, czasami musi go upyn znacznie wicej. Przy kolejnych spotkaniach postaramy si podpowiedzie, jak maksymalnie ten czas skróci. Zdajemy sobie spraw, e podejmowane przez nas tematy nie wyczerpuj caoci zagadnie zwizanych z poszukiwaniem pracy. Zachcamy do zadawania nam pyta za porednictwem gazety, na które raz w miesicu na jej amach postaramy si odpowiedzie.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin