Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Inteligencja emocjonalna

Co to jest inteligencja emocjonalna? Czy faktycznie odgrywa ona rol w zarzdzaniu sob lub organizacj?

Wedug oryginalnej definicji inteligencja emocjonalna obejmuje umiejtnoci rozpoznawania, rozumienia emocji oraz skutecznego dziaania mimo zego nastroju. Mona wic mwi o moliwoci zarzdzania przez czowieka jego emocjami. Coraz czciej, cho nie zawsze, zarzdzajcy uywaj tego pojcia. Menederowie zapytani, czego oczekuj od nowych pracownikw wymieniali takie cechy, jak umiejtnoci pracy w grupie i rozwizywania konfliktw, spokojne przyjmowanie krytyki. Rzeczywicie atwiej jest przewidzie przebieg kariery oceniajc poziom tych umiejtnoci ni badajc tylko ogln abstrakcyjn inteligencj. Oczywicie na kadym stanowisku wymagany jest pewien minimalny poziom inteligencji oglnej (IQ), ale to tylko warunek wstpny. Poza tym wyniki testw inteligencji oglnej nie daj odpowiedzi, czy badany umie wykorzysta j w yciu. Znamy przecie osoby, ktre mimo wymienitych wynikw na studiach maj ogromne kopoty z odniesieniem sukcesu zawodowego. Istniej rzetelne dane empiryczne wiadczce o tym, e inteligencja emocjonalna zwizana jest z sukcesem wszdzie tam, gdzie ludzie pracuj w zespole, dziel si informacjami i musz tworzy klimat sprzyjajcy wsppracy. Dotyczy to zapewne wikszoci przedsibiorstw. Poziom inteligencji emocjonalnej jest te wany w kierowaniu ludmi, moe mie natomiast mniejsze znaczenie w takiej pracy, gdzie kontakty z ludmi s ograniczone. Menederowie, rwnie klienci UniKadru, zdaj sobie spraw, e funkcjonowanie wspczesnych firm w coraz wikszym stopniu zaley od tzw. „czynnika ludzkiego”. Tradycyjne metody kontroli pracownikw staj si zawodne. Menederowie zaczynaj powica wicej uwagi na zrozumienie tego, co dzieje si midzy nimi a podwadnymi. Jak uj to pewien teoretyk zarzdzania: „umiejtnoci techniczne i kompetencje decyduj o tym, e firma staje si konkurencyjna, ale wybicie si ponad rywali zaley od wzajemnych stosunkw midzy jej pracownikami”. Wana jest przede wszystkim samowiadomo – wiedza o sabych i mocnych stronach, rozpoznawania wasnych emocji i ich skutkw. Rwnie niebagateln rol odgrywa znajomo zasad wpywania na ludzi z uwzgldnieniem, e podwadni rni si od siebie. Samokontrola, radzenia sobie ze szkodliwymi emocjami, wyczucie, kiedy i wobec kogo by surowym, a kiedy nie podnosi gosu - to wszystko jest baz do dobrego zarzadzania organizacj. UniKadr proponuje takie szkolenia. Pojawia si coraz wiksze zapotrzebowanie na tzw. coaching psychologiczny – wchodzimy do firm pomagajc znale optymalne sposoby rozwizywania konfliktw czy komunikowania si. Taka wiedza pomaga menederom zarzdza innymi, ale i sob, swoim rozwojem, pozytywnie wpywa na ycie zawodowe i osobiste.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin