Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Opinie z poprzedniego miejsca pracy

Opinie z poprzedniego miejsca pracy

Jest zrozumiae, e zanim pracodawca podejmie decyzj o zatrudnieniu nowego pracownika stara si wykorzysta wszystkie dostpne rda informacji o kandydacie. Jednym z nich jest opinia z poprzedniego miejsca pracy. Rodzi si pytanie, czy informacje te w znaczcy sposb mog wpyn na ocen kandydata? Rnie z tym bywa. Pozytywna opinia poprzedniego pracodawcy moe pomc, to oczywiste. Nie zawsze jednak jest tak, e wtpliwoci poprzedniego pracodawcy dyskwalifikuj kandydata. W naszej praktyce kilkakrotnie mielimy przypadki, kiedy nasz zleceniodawca akceptowa kandydata, wobec ktrego poprzedni pracodawcy mieli zastrzeenia. Szczeglnie, kiedy docieraj do nas niepokojce sygnay naley zada sobie pytanie, czy moemy ufa tym informacjom i jeli tak, to czy bdzie to miao wpyw na prac kandydata w naszej firmie. Opinia z poprzedniego miejsca pracy moe by przedstawiona w formie pisemnych referencji. Pracodawca moe tez porozmawia z poprzednim przeoonym kandydata do pracy. Jak czsto zasiga si opinii w bezporedniej rozmowie? Myl, e rzadziej, ni mona byoby przypuszcza. Jest to zwizane z trudnociami na jakie napotyka potencjalny pracodawca, wynikajcymi z ogranicze prawnych, gwnie z ustawy o ochronie danych osobowych. Pracodawca usiujc dowiedzie si telefonicznie czegokolwiek o potencjalnym pracowniku - bez wiedzy tego ostatniego - zazwyczaj czony jest z kadrami, gdzie w najlepszym przypadku dowiaduje si tego, co i tak jest mu wiadome ze wiadectw pracy, tj. w jakim okresie pracowaa dana osoba oraz na jakiej podstawie zosta rozwizany stosunek pracy. Zazwyczaj jednak syszy odpowied, e nie udziela si takich informacji w zwizku z ww. ustaw. Niekiedy udaje si jednak dotrze do bezporedniego przeoonego kandydata do pracy. Jak rozmawia z tak osob? Jako biuro doradztwa personalnego, dymy zawsze do tego, aby skontaktowa si z bezporednim przeoonym danego kandydata, ktry moe nam powiedzie o nim najwicej. Niekiedy kandydat sam podaje nam list referencyjn. W obu przypadkach naley postpowa ostronie, cho z innych przyczyn. Musimy wzi pod uwag, e pomidzy kandydatem, a osob, z ktr rozmawiamy mog wystpowa wzajemne sympatie lub animozje, niekiedy te pracodawca po prostu nie chce szkodzi swojemu byemu pracownikowi. Osoba, ktra zbiera informacje o kandydacie powinna przygotowa konkretne pytania, na ktre chce otrzyma odpowied. Jeli tego nie zrobi, w zalenoci od tego, z kim bdzie rozmawia, otrzyma odpowied, e kandydat by bardzo dobrym, zym lub przecitnym pracownikiem, albo, e nie byo do niego zastrzee. Jest to szczeglnie istotne w przypadku oglnie negatywnych ocen. By moe cechy kandydata, ktre spowodoway tak ocen w poprzednim miejscu pracy s dla nas nieistotne, a by moe nasz rozmwca po prostu nie lubi kandydata, cho pod wzgldem merytorycznym nie moe mu niczego zarzuci. eby jednak doj do takiego wniosku trzeba zada kilka celnych pyta. Myl, e warto tu zwrci uwag na dwie podstawowe kwestie. Naley liczy si z tym, e idc na rozmow kwalifikacyjn zostaniemy poproszeni o kontakt z osob, ktra mogaby udzieli referencji. Osoba, ktrej dane udostpniamy, powinna zosta wczeniej uprzedzona, e moe zosta poproszona o wypowied na temat kandydata. Druga moliwo, to gromadzenie referencji pisemnych. Robi one szczeglnie dobre wraenie. Wzbudzaj wiksze zaufanie nie tylko dlatego, e s oficjalnymi pismami urzdowymi, ale rwnie dlatego, e nie kady takie referencje posiada. Czsto spotykamy si dzisiaj z praktyk rozwizywania umowy o prac za porozumieniem stron, z pracownikiem, ktremu co si zarzuca. Osoba taka dostanie wiadectwo pracy. Jednak referencje w tym przypadku mog by wielkim znakiem zapytania. Skoro za bdziemy si stara o referencje, popromy o bardziej indywidualne podejcie do tego dokumentu. Niech znajdzie si w nim wzmianka o waniejszych zadaniach, osigniciach, co ponad typowe „z powierzonych zada wywizywa si bez zarzutw”. Pamitajmy, e pracodawca szuka faktw, a nie oglnych, nic nie mwicych zwrotw.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin