Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj si!

Prosz wybra test
KIEROWANIE INNYMI - TWJ STYL KIEROWANIA

INSTRUKACJA:
Za, e znajdujesz si w kadej z nastpujcych dwunastu sytuacji. Dla kadej sytuacji podane s cztery dziaania, ktre moesz zainicjowa. Starannie przeczytaj kad pozycj. Zastanw si co zrobiby/zrobiaby w kadej z sytuacji. Nastpnie, w oparciu o swoje dowiadczenie, zakrel wybrane przez siebie alternatywne dziaanie, ktre wedug ciebie powinno najlepiej opisywa twoje zachowanie w przedstawionej sytuacji.

Test
SYTUACJA 1
   Podwadni nie reagowali ostatnio na twoj przyjacielsk rozmow ani widoczn o nich trosk. Ich osignicia gwatownie malej.
Twoja reakcja:
Kadziesz nacisk na uywanie ustalonych regu dziaania i konieczno ukoczenia zadania.
Jeste otwarty na dyskusj ale nie narzucasz swojego zdania.
Rozmawiasz z podwadnymi a nastpnie wyznaczasz cele.
Nie interweniujesz z premedytacja.

SYTUACJA 2
   Osignicia twojej grupy wyranie wzrastaj. Upewnie si, e wszyscy zdaj sobie spraw z ich obowizkw i oczekiwanych standardw wynikw.
Twoja reakcja:
Angaujesz si w przyjazn wspprac, nadal upewniajc si czy wszyscy zdaj sobie spraw z ich obowizkw i oczekiwanych standardw wynikw.
Nie zaczynasz adnych konkretnych dziaa
Dziaasz tak, by grupa czua si zaangaowana i potrzebna.
Kadziesz nacisk na wag i kocowy termin wykonania zadania.

SYTUACJA 3
   Twoja grupa nie jest w stanie rozwiza jakiego problemu. Jak zazwyczaj, zostawie ich samych. Osignicia grupy oraz stosunki interpersonalne s dobre.
Twoja reakcja:
Pracujesz razem z grup i angaujesz si w rozwizywanie problemu.
Pozwalasz grupie samej rozwiza problem.
Dziaasz szybko i stanowczo korygujc i wskazujc drog.
Zachcasz grup do wysiku nad rozwizaniem problemu i pomagasz im w tych wysikach.

SYTUACJA 4
   Zamierzasz wprowadzi zmian. Podwadni maj dobre wyniki osigni. Respektuj potrzeb zmiany.
Twoja reakcja:
Zezwalasz na zaangaowanie si grupy w powstawanie zmiany, ale nie jeste zbyt nakierowujcy.
Ogaszasz zmian, a nastpnie pod cisym nadzorem j wprowadzasz.
Pozwalasz grupie sformuowa jej wasny nadzr zmiany.
Zbierasz zalecenia od grupy, ale nadzorujesz zmian.

SYTUACJA 5
   Osignicia twojej grupy spady w ostatnich miesicach. Podwadnym nie zaleao na osigniciu swoich celw. W przyszoci pomocne okazao si przedefiniowanie rl i obowizkw. Cay czas potrzebowali zwracania uwagi na dotrzymywanie terminw.
Twoja reakcja:
Pozwalasz grupie sformuowa jej wasny nadzr.
Zbierasz zalecenia od grupy, ale pilnujesz osignicia celw.
Przedefiniowujesz role i obowizki i uwanie je nadzorujesz.
Zezwalasz na zaangaowanie grupy w okreleniu rl i obowizkw, ale nie jeste zbyt nakierowujcy.

SYTUACJA 6
   Przeje posad w efektywnie zorganizowanym przedsibiorstwie. Poprzedni zarzdzajcy cile kontrolowa sytuacj. Chcesz t produktywn sytuacj utrzyma, ale jednoczenie zacz j humanizowa.
Twoja reakcja:
Dziaasz tak by grupa czua si zaangaowana i potrzebna.
Kadziesz naciska na wag zadania i kocowy termin wykonania.
Nie interweniujesz z premedytacja.
Angaujesz grup w podejmowanie decyzji i dopilnowujesz osignicia celw.

SYTUACJA 7
   Zamierzasz zmieni struktur, ktra bdzie nowoci dla grupy. Czonkowie grupy zgaszali sugestie dotyczce poprzedniej zmiany. Grupa jest produktywna i okazaa w swoich dziaaniach elastyczno.
Twoja reakcja:
Okrelasz zmian i uwanie nadzorujesz jej wprowadzenie.
Wspdziaasz z grup w kreowaniu zmiany, ale pozwalasz podwadnym j wprowadza.
Jeste otwarty na wprowadzanie zmian zgodnie z rekomendacj grupy, ale czuwasz nad ich wykonaniem.
Unikasz konfrontacji, zostawiasz sprawy samym sobie.

SYTUACJA 8
   Osignicia grupy oraz stosunki interpersonalne s dobre. Czujesz si troch niepewnie bezporednio z grupa nie zarzdzajc.
Twoja reakcja:
Nie wtrcasz si.
Omawiasz sytuacj z grup a nastpnie inicjujesz potrzebne zmniany.
Podejmujesz kroki majce na celu skierowanie podwadnych do pracy w dokadnie okrelony sposb.
Jeste pomocny w dyskutowaniu sytuacji z grup lecz niezbyt nakierowujcy.

SYTUACJA 9
   Zostae wyznaczony na kierownictwo grupy, ktra spnia si z podawaniem danych rekomendacji zmian. Grupa nie zna dobrze swoich celw. Frekwencja na zebraniach jest bardzo niska. Przerodziy si one w spotkania towarzyskie. Potencjalnie podwadni maj talent, mona im wic pomc.
Twoja reakcja:
Pozwalasz grupie samej rozwiza jej problemy.
Zbierasz zalecenia od grupy, ale dopilnowujesz osignicia celw.
Przedefiniowujesz cele i uwanie nadzorujesz.
Zezwalasz na zaangaowanie grupy w okrelaniu celw, lecz nie wywierasz nacisku.

SYTUACJA 10
   Podwadni normalnie zdolni do brania odpowiedzialnoci, nie odpowiadaj na Twoje ostatnie przedefiniowanie standardw.
Twoja reakcja:
Zezwalasz grupie na udzia w przedefiniowaniu standardw, lecz nie przejmujesz kontroli.
Przedefiniowujesz standardy i uwanie nadzorujesz.
Unikasz konfrontacji, nie wywierasz nacisku, zostawiasz sytuacj bez zmian.
Zbierasz zalecenia od grupy, ale dopilnowujesz wprowadzenia nowych standardw.

SYTUACJA 11
   Promowano Ci na now pozycj. Poprzedni manager nie by zaangaowany w sprawy grupy, a ona adekwatnie odnosia si do jego zada i dyrektyw. Stosunki interpersonalne wewntrz grupy s dobre.
Twoja reakcja:
Podejmujesz kroki potrzebne do skierowania podwadnych do pracy w dobrze zdefiniowany sposb.
Angaujesz podwadnych w podejmowanie decyzji i wymagasz dobrej wsppracy
Przedyskutowujesz z grup poprzednie osignicia a nastpnie badasz potrzeb wprowadzenia nowych zwyczajw.
Pozostawiasz grup bez zmian.www.studio-online.plStrony www szczecin