Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj si!

Prosz wybra test
Czym jest asertywno?
Powszechnie asertywno kojarzona jest z umiejtnoci mwienia NIE, a jest to zdecydowanie co wicej. Umiejtno ta jest bardziej zoona i ma wiele aspektw. Dotyka takich poj jak komunikacja, budowanie relacji interpersonalnych, obrony wasnych praw. Jest to spoeczne zachowanie nabywane w toku wicze i treningw. Nabycie tych umiejtnoci nie oznacza, e zawsze w kadej sytuacji musimy by asertywni. S bowiem chwile w yciu, w ktrych nie warto. Czasem lepiej odpuci, machn rk, nie czu powinnoci, ani nie mie przymusu zachowa asertywnych. Wane jest to, aby umie to dostosowa do sytuacji, swoich moliwoci oraz do odbiorcy. Inaczej reagujemy na krytyk ze strony partnera, rodzica, a inaczej na uwagi przeoonego czy nauczyciela. Asertywno jest uczeniem innych, jak maj nas traktowa i na ile wobec nas mog sobie pozwoli. Jest dawaniem lekcji jak y w zgodzie z innymi, ale przede wszystkim jak y w zgodzie ze sob. Kady niezalenie od wieku moe nauczy si zachowa asertywnych. Pamitajmy, e trening czyni mistrza!
Poniszy test bada asertywno zarwno w kontakcie z obcymi, jak i bliskimi. Kto moe by bardzo asertywny jako przedstawiciel handlowy, a by zupenie bezbronny w relacjach ze swoim szefem. Z kolei kto inny wietnie radzi sobie w pracy, ale jest cakowicie nieasertywny w domu wobec bliskich. Sprawd wic, czy zachowujesz si tak samo w caym swoim yciu!
TEST ASERTYWNOCI
INSTRUKCJA:
Poniej znajduje si lista 35 pyta.
Prosz odpowiedzie na kade, zaznaczajc jedn z czterech moliwych odpowiedzi.

1Czy wiesz jak si zachowa gdy kto ci chwali?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
2Czy odczuwasz zo, gdy kto ci krytykuje?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
3Czy poprosiby/aby przyjaciela o przysug, nawet jeeli wczeniej kilkakrotnie ci odmwi/a?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
4Czy miewasz wraenie, e inni nie dostrzegaj twoich dobrych chci?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
5Czy stanowczo sprzeciwiasz si, gdy kto wyrzdza komu innemu krzywd?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
6Czy zdarza Ci si przeywa tak sytuacj, e inni atakuj Twoje zdanie, a Ty masz kopot z jego obron?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
7Czy otwarcie mwisz o swoich planach, nawet jeli nie odpowiadaj one innym?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
8Czy zdarza Ci si nie tolerowa odmiennoci innych ludzi?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
9Czy masz zwyczaj reagowa niepokojem i napiciem, gdy Twj rozmwca ma odmienne zdanie od Twojego?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
10Czy wyraasz swoje opinie, nawet jeli zdajesz sobie spraw, e inni strac do ciebie sympati?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
11Czy masz zwyczaj podejmowa decyzje za inne dorose osoby?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
12Czy czsto odnosisz wraenie, e inni ci nie szanuj i nie licz si z twoim zdaniem?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
13Czy bez oporw prosisz innych o pomoc, gdy z czym sobie nie radzisz?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
14Czy potrafisz prosto w twarz powiedzie rozmwcy, e ci urazi?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
15Czy kontynuujesz prowadzenie sprzeczki, mimo e druga osoba od duszego czasu ma jej dosy?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
16Czy potrafisz pokona zaenowanie i zwrci uwag, gdy kto wtrca si w twoje sprawy?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
17Czy zoszczc si, masz zwyczaj uywania wyzwisk i niecenzuralnych wyrazw?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
18Czy umiesz odmwi, gdy kto Ci o co prosi, a Ty zdecydowanie nie chcesz tego wykona?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
19Czy zdarza Ci si kupi jak rzecz, na ktr waciwie nie masz ochoty, tylko dlatego, e trudno Ci byo odmwi sprzedawcy?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
20Czy zdarza Ci si chwali swoich przyjaci, znajomych czy czonkw rodziny?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
21Jak czsto masz poczucie, e inni Ci wykorzystuj?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
22Czy potrafisz by otwarty/a i szczery/a w wyraaniu niezadowolenia i zoci?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
23Czy czsto zdarza Ci si robi co, na co nie masz ochoty, tylko dlatego, e nie potrafisz przeciwstawia si otoczeniu?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
24Jeeli przeszkadza Ci, gdy kto pali papierosa blisko Ciebie, czy potrafisz to powiedzie?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
25Czy dzielisz si swoimi uczuciami z drug osob?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
26Czy zdarza Ci si reagowa zoci, gdy kto ma odmienne zdanie od Twojego?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
27Czy atwo mwisz „nie mog”, gdy nie chcesz czego zrobi?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
28Czy zdarza Ci si koczy zdania za inne osoby?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
29Czy wahasz si przed zwrceniem towaru do sklepu, nawet jeli jest on najwyraniej wadliwy i nieuyteczny?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
30Jeeli kto zachowuje si wobec Ciebie w sposb krzywdzcy i niesprawiedliwy czy zwracasz na to uwag?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
31Czy zdarza ci si poucza innych?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
32Jeeli kto poyczy od Ciebie pienidze i zwleka z oddaniem, czy wspominasz mu o tym?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
33Czy masz trudnoci w krytykowaniu swoich znajomych, przyjaci, czonkw rodziny?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
34Jak czsto wbrew sobie musisz wykona polecenie subowe lub czyj prob?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
35Jak czsto podnosisz gos eby zmusi innych do zrobienia tego, czego Ty chcesz?bardzo czsto
czsto
czasami
bardzo rzadko
Dzikujemy!www.studio-online.plStrony www szczecin